Legends In Carnatic Music - Free Download Carnatic and Bhajans

 
Song: saraswati nanna (geetam)


saraswathi nana (geetham)
raagam: bEgaDa

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tishra triputa
Composer: Purandara Daasa
Language: Sanskrit

sarasvati nanna nAligeyali kuNisali yAvAlanugraha-
dindada nanna mukhadali mAdhrya shrI lAlita vacanangaLu
janisuvEke yavalanugraha varadi vAlmIki muni veldanu
shrI ramaNa shubha caritram